مهارت های موردنیاز برای شروع کلاس اول

✍کودکان 6 ساله برای ورود به کلاس اول باید بعضی از مهارت ها را داشته باشند تا این مهارت ها پایه ای باشد برای اینکه مطالب درسی را بهتر باد بگیرند . بدیهی است که فقدان هر یک از این مهارت ها ،خللی در امر یادگیری به وجود می آورد.

مهارت ها جسمی:

 1. به تنهایی لباس پوشیدن و درآوردن
 2. شستن دست ها و خشک کردن آن ها
 3. مرتب کردن اسباب بازی ها درجای خودشان
 4. ساختن اشکال مختلف با استفاده از الگو
 5. طناب بازی کردن
 6. پرش جفت پا درحال دویدن
 7. پرتاب توپ از بالای سر
 8. حفظ تعادل به خوبی
 9. شناخت جهان مختلف
 10. استفاده از انگشتان مثل قیچی در امتداد یک خط راست و کپی کردن اشکال مختلف مثل دایره و مثلث
 11. رسم مربع و مثلث
 12. استفاده از ابزارهای ساده نجاری مثل میخ و چکش
 13. بستن زیپ،بندکفش و دکمه

مهارت های اجتماعی

1-بازی با دوستان به وسیله اسباب بازی

2-ازمغازه نزدیک منزل به تنهایی خریدهای ساده راانجام دهد!

3-درصورت نزدیکی مدرسه ،به تنهایی به مدرسه رفتن.

4-کمک در کارهای ساده منزل

5-پیروی از دستورالعمل ها

توانایی های ذهنی:

1-ردیف کردن گروه های 3تایی،4تایی، 5تایی به ترتیب از زیاد به کم.

2-طبقه بندی اشیای مختلف بر اساس اندازه،شکل،رنگ یا کاربرد.

3-بیان متضاد کلمات سیاه،بزرگ،لاغر،پایین،داخل،زیر، کم و امثال آن ها

4-بیان شباهت ها و تفاوت های دو چیز

5-تشخیص نقص تصاویر

6-تشخیص متن از زمینه

7-تشخیص شکل خاصی را در اندازه ها و ابعاد های مختلف در میان اشکال دیگر

8-تشخیص وضعیت اشکال درقضایا به حالت وارونه

9-شمارش 1تا10

10-توانایی نگهداری ذهنی طول

11-تشخیص زاویه و انحنا

12-انجام عمل جمع و تفریق با استفاده از انگشت

13-شناخت رنگ ها و نام گذاری آن ها

14-نقل داستانی با استفاده از مشاهده ی تصاویر

15-درک تفاوت سبکی و سنگینی

16-توانایی صحبت از واقعه ای که اخیرا رخ داده به صورت قابل فهم

17-لذت بردن از داستان و توانایی گوش دادن به آن (تمرکزو فهم)

✍همان طور که گفته شد این ها تعدادی از مهارت های مهم است که فرزند شش ساله کلاس اول شما باید بتواند انجام دهد.با یک بررسی ساده می توانید کودک خود را ارزیابی کرده و در صورت عدم وجود برخی از این مهارت ها تا زمان باقی مانده به مدرسه آن مهارت را با او تمرین کنید!