نام کتاب : رياضی اول دبستان 

اعضای شورای برنامه ريزی رياضی: دکتر احمد شاهورانی، دکتر علی ايرانمنش، دکتر محمد کاظم نائينی، دکتر محمدحسن بيژ نزاده، دکتر محسن جمالی، سيد جعفر شها بزاده، امين باشی زاده، حسين رودسری، بهمن اصلاح پذير، سيد اصغر جوادی،ناهيد بريری، سعيد قريشی، مينو رحيمی، طيبه حمزه بيگی، سميه سادات ميرمعينی و وحيد عالميان

مؤلفان: خسرو داودی، آرش رستگار و وحيد عالميان

در کتاب ریاضی اول ابتدایی تلاش شده است با روش های آموزشی جديد، دانش آموزان اول دبستان به فکر کردن ترغيب شوند و در يادگيری نقش فعال ايفا کنند. در عين حال مهارت هايی را بياموزند که توانايی آن ها را در حل مسئله ریاضی تقويت می کند.

در کتاب ریاضی اول دبستان نگاه ما به ریاضی و رياضيات چند جنبه ی متفاوت دارد. از طرفی رياضيات يک هنر است که بايد از لحاظ زيبايی شناسی و حقيقت نمايی ارزش های نهفته ی خود را آشکار سازد. از طرف ديگر درس ریاضی ابزاری در خدمت بشر است که در تمام علوم بشری کاربرد و حضوری تعيين کننده دارد. همچنين رياضيات مقدمه ای است برای آموزش مجردات که الهيات را به ياد ما می آورد و به معارف عالم بالا شباهت دارد. آموزش ریاضی اول دبستان نه تنها اهرمی مؤثر برای رشد تفکر است، بلکه وسيله ای برای تعالی دانش آموز کلاس اول ابتدایی از طريق ساختارهای شناختی و معرفتی اوست که البته بدون تکيه بر معارف الهی و علوم توحيدی ميسر نخواهد شد.

درس ریاضی بايد برای دانش آموز شادی بخش و لذت آور باشد و به وسيله ی ریاضیات احساس خوبی از توانايی های خود و ديگران به دانش آموز اول ابتدایی دست دهد. به دانش آموزان اول دبستان نشان دهد با همه ی تفاوت ها و اختلاف هايی که دارند، می توانند در کنار هم باشند و برای همديگر احترام قائل باشند. دانش آموزان کلاس اول ابتدایی هم مسئوليت بپذيرند و هم به ديگران، وقتی به کمک نياز دارند، کمک و برای رسيدن به يک هدف مشترک همکاری کنند. با يکديگر با صداقت رفتار نمايند و سادگی را پيشه ی خود سازند

پيشينه ی فکری و مهارت هايی که در ذهن دانش آموزان اول دبستان نهادينه شده، اجازه نمی دهد نظام آموزشی يکسانی که دانش آموزان کلاس اول ابتدایی با آن مواجه اند، ساختارهای شناختی يکسانی را به دست دهد. ذهن دانش آموزان مانند گل های رنگارنگی اند که از يک آب و خاک و خورشيد بهره گرفته اند اما با يکديگر در رنگ و بو تفاوت دارند و در برابر نظام يکسان آموزشی ریاضی مهارت های مختلفی را کسب می کنند. اين تنوع در زمينه های يادگيری دانش آموزان را می توان در سبک های يادگيری و ساختار انسان شناختی آن ها خلاصه کرد.

جهت اطلاع شما والدين محترم دانش آموزان اول ابتدایی در هر صفحه ی کتاب ریاضی اول دبستان توصيه ها و راهنمايی هايی نوشته شده است تا در صورتی که تمايل داريد فعاليت های يادگيری رياضی و آموزش ریاضی فرزند خود را در منزل دنبال کنيد، صرفاً در چارچوب توصيه شده برای آموزش ریاضی اقدام نماييد.

کتاب ریاضی اول ابتدایی شامل 24 بخش مجزا است. هر بخش با يک لوحه ی تصويری که دربرگيرنده ی مفاهيم کلی آن بخش است، آغاز می شود. به اين ترتيب که هر بخش ریاضی اول دبستان با نگاه کل به جزء شروع و تدريس هر صفحه با مراجعه به صفحه ی لوحه ی ذی ربط آغاز می گردد.

تدريس هر صفحه از کتاب ریاضی اول دبستان را با استفاده از ابزار و اشيای ملموس شروع کرده، پس از آن که مفهوم به قدر کفايت توسط دانش آموزان تجربه شد، به صفحات کتاب ریاضی اول دبستان رجوع کنيد. بهتر است معلم اول ابتدایی برای توضیح هر لوح، ابتدا فرصتی را به دانش آموزان اول دبستان بدهد تا در مورد تصاویری که مشاهده می کرده فکر کنند سپس از آنها در مورد تصاویر سوال کند.

اینکه در تصاویر کتاب ریاضی اول دبستان چه چیزهایی می بینید؟ آدم های داخل تصویر مشغول انجام چه کاری هستند؟ چه برداشتی از تصویر مقابل دارید؟ بعد از اینکه دانش آموزان کلاس اول برداشت های خود را بیان کردند نوبت شما است که در مورد لوح و تمام اهدافی در آن است توضیح دهید. توضیحات شما با داستان، شعر و لحن کودکانه و مناسب با سن دانش آموزان کلاس اولی باید باشد.

به سبک های مختلف يادگيری دانش آموزان کلاس اول دبستان توجه داشته باشيد. در اين کتاب تلاش شده است که برای سبک های متفاوت آموزش ریاضی، فعاليت های گوناگون آموزشی برای ریاضی اول ابتدایی گنجانده شود اما به دسته بندی کردن دانش آموزان براساس سبک های يادگيری ریاضی نيازی نيست و انجام فعاليت های پيش بينی شده آموزش ریاضی کفايت می کند.  برای تدریس مبحث اصلی فصل، شما باید با اشیاء ملموس و قابل درک برای دانش آموزان اول دبستان، مفاهیم اصلی این مبحث را آموزش دهید. مثلا اگر درس، آموزش مفاهیم کوچک و بزرگ باشد، شما باید با اشیاء کوچک و بزرگ نظیر توپ که برای دانش آموزان آشنا است این مفاهیم را توضیح دهید.

در پايين هر صفحه از کتاب ریاضی اول دبستان توصيه هايی برای معلم و والدين به صورت کوتاه آمده است تا معلم کلاس اول و اوليای گرامی با اطلاع بيشتر با فرزند خود تعامل کنند، اما توصيه می شود کتاب راهنمای تدريس جهت کسب اطلاعات کامل تر و دقيق تر مطالعه شود.

4 با توجه به مطالب ذکر شده در راهنمای تدريس ریاضی اول ابتدایی و همچنين تجربه های عملی آموزگاران محترم امکان تشخيص سبک های مختلف يادگيری وجود دارد و به گرفتن آزمون برای جداسازی نيازی نيست.

همه ی دانش آموزان کلاس اولی به طور همزمان به مهارت لازم در انجام يک فعاليت نمی رسند اما نبايد فرصت يادگيری ریاضی را از آن ها سلب کرد و برای رسيدن به هدف نهايی بايد به قدر کفايت صبور باشيم.

 نماد کلاس ( ) توصيه برای آموزش بهتر مفاهيم توسط معلمان ریاضی اول می باشد.  نماد خانه ( ) توصيه برای والدين دانش آموز کلاس اول جهت تعميق بخشی به مفاهيم می باشد. در بعضی از صفحات کتاب ریاضی اول ابتدایی دو هدف درنظر گرفته شده است. هدف اول که مرتبط با فعاليت اول است با نماد و فعاليت دوم با نماد مشخص شده است.

کلمات کلیدی :

ریاضی اول
آموزش ریاضی ابتدایی
کتاب ریاضی اول دبستان
اول ابتدایی ریاضی
روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی اول ابتدایی
کتاب ریاضی اول
راهنمای معلم ریاضی اول ابتدایی
ریاضی کلاس اول
کلاس اول دبستان