دات نت نیوک
Menu

66917905 21 98+info@hamrahanco.ir

Instagram Linkedin twitter youtube G + Facebook
اخبار و مطالب

اخبار و مطالب

04

با مقاله " شيوع اختلالات رياضي در دانش آموزان كلاس هاي دوم و چهارم ابتدايي  و راه هاي كاهش آن  در آموزش و پرورش " همراه کودک شگفت انگیز باشید.

در این مقاله به بررسي ميزان شيوع انواع اختلالات رياضي در بين  دانش آموزان كلاس دوم ابتدایی و کلاس چهارم ابتدايي و  راههاي كاهش آن پرداخته است. در اين طرح توصيفي با استفاده از روش  نمونه گيري  طبقه اي خوشه اي تصادفي تعداد 32 آموزشگاه و 64 كلاس دوم و کلاس چهارم و در مجموع 1802 دانش آموز مورد بررسي قرار گرفتند. دانش آموزان مشكوك به داشتن ضعف در درس رياضي با كمك آموزگاران انتخاب و پس از اطمينان از بهره هوشي حداقل متوسط، سلامت بينايي و شنوايي، توسط آزمون رياضيات ايران كي مت مورد سنجش قرار گرفتند.  دادههاي اين پژوهش از طريق روش هاي آمار توصيفي، استنباطي و روش دلفي تحليل شد. نتايج نشان داد كه ميزان شيوع اختلال در كلاس دوم در حيطه ي مفاهيم  54/0 درصد، در حيطه ي عمليات 09/1 درصد و در  حيطه ي كاربرد 87/0 درصد بود، در كلاس چهارم ميزان شيوع اختلال در حیطه ی مفاهيم 34/1 درصد، در  حيطه ي عمليات 46/2 درصد و در  حيطه ي كاربرد 57/1 درصد بود. بين متغيرهاي جنسيت و محل سكونت با ميزان شيوع اختلالات رياضي تفاوت معنادار مشاهده نشد. همچنين با استفاده از روش دلفي براي كاهش ميزان اختلالات، خاصه اختلال در درس رياضي پيشنهاداتي ارائه شد از جمله: آموزش به سرگروه هاي آموزشي، قرار دادن اهداف هر پايه در ابتداي كتاب رياضي سال بعد، برگزاري جشنواره الگوهاي برتر تدريس با محوريت آموزش مفاهيم رياضي و ايجاد طرح مرجع.

مقدمه  يكي از مهم ترين شاخه هاي روان شناسي و آموزش و پرورش كودكان استثنايي،  شاخه ی ناتواني هاي يادگيري1 است. يادگيري ابزار عمده سازگاري انسان با محيط در حال تغيير خود است. اگر كودكان و نوجوانان در جهان پيشرفته و پيچيده امروز نتوانند ياد بگيرند،  نمی توانند خوب زندگي كنند. در حال حاضر  ناتواني هاي يادگيري به  منزله ي علت اصلي مشكلات شديد يادگيري تحصيلي شناخته شده است (بهرامي، ابوالقاسمي و نريماني، 1392). كودكان و نوجوانان مبتلا به ناتواني هاي يادگيري در هر كلاس درس يافت  ميشوند. معمولاً اين  دانش آموزان  چارهاي جز ترك تحصيل ندارند، مگر آنكه مشكلات  آنها به موقع تشخيص داده و درمان شود. دانش آموزان مبتلا به ناتواني هاي يادگيري نابينا نيستند، اما  نميتوانند بسياري از چيزها را مانند همسالان خود ببينند. ناشنوا نيستند، اما در بسياري از موارد نمي توانند مانند افراد طبيعي گوش كنند يا صداها را بشنوند. از نظر رشد شناختي عقب ماندگي ندارند، ولي با روش متفاوتي ياد مي گيرند، افزون بر آن، آنان با بسياري از رفتارهايشان باعث به هم ريختن كلاس و ايجاد ناراحتي در خانه  مي شوند (لرنر2، 1997، به نقل از دانش، 1384). به دليل پيچيدگي  پديدهي ناتواني هاي يادگيري و هم چنين به سبب اختلاف نظرهاي موجود در  ارائه ي تعريف واحدي از آن و مشكلات مربوط به شناسايي و تشخيص كودكان داراي ناتواني يادگيري، در  زمينه ي فراواني و درصد شيوع اين ناتواني بين محققان اتفاق نظر وجود ندارد (افروز، 1390). به عنوان مثال در يك مطالعه  در آمريكا آلتراك و ساروها3 (2007)، شيوع ناتواني هاي يادگيري را در جمعيت كلي كودكان 7/9 درصد و در كودكان نيازمند  مراقبتهاي  ويژه ی بهداشتي 8/27 درصد گزارش  كرده اند. در مطالعات ديگر نيز ميزان شيوع متفاوت گزارش شده  است. به عنوان مثال در  مطالعه ي نريماني و رجبي (1384) ميزان شيوع اختلالات يادگيري دراستان اردبيل 13 درصد گزارش شده است.  يكي از مهم ترين انواع  ناتواني هاي يادگيري، اختلال در حساب و رياضي  مي باشد. حساب را زبان همگاني ناميده اند. حساب زبان نماديني است كه بشر را قادر مي سازد درباره ي امور كمي بينديشد، آن ها را ثبت كند و انديشه ها و مناسبات في مابين كميت ها را به هم  ارتباط دهد(فريار و رخشان، 1379).  گرچه در  نوشته هاي تخصصي، به مشكلات حساب و چگونگي درمان آن ها توجه اندكي مي شود، شمار وسيعي از كودكان و نوجوانان  مدرسه هاي ما، همچنان در درس حساب با مشكل روبرويند. كوپيتز1 (1971) گزارش مي كند، 88 درصد كودكاني كه در تحقيق وي به برنامه مخصوص كودكان مبتلا به  ناتوانيهاي يادگيري ارجاع داده  شدهاند، در محاسبات رياضي بين 1 تا 3 سال پايين تر از حد انتظار بودند (به نقل از والاس2 و مك لافلين، 1980، ترجمه منشي طوسي،

اين در حالي است كه مشكلات يادگيري كودكان در زمينه رياضيات در مقايسه با ساير زمينه هاي اختلالات يادگيري مانند خواندن، نوشتن و املا، كمتر مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است (سيف نراقي و نادري، 1388).

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت